ترسیم دایره مربع و پلیگان

آشنایی با گرافیک 

آشنایی با محیط گرافیکی سایتکت و نحوه استفاده از اشکال و المانهای صنعتی در محیط سایتکت به منظور ایجاد یک فضای کاری ملموس برای کاربر است ،بطوریکه کاربر بتواند براحتی المان‌های موجود را تشخیص دهد و رابط کاربری هر چه بیشتر با محیط اصلی همخوانی داشته باشد.

ایجاد صفحه گرافیکی اولین مرحله از ایجاد یک رابط کاربری است ،تا سایر المان ها در آن مرتب سازی و بهینه شوند.

پس می آموزیم چطور المان های ابتدایی مانند: مربع ،دایره و خطوط را ترسیم نماییم.